مـجله دیـــــنی فرهــنگی بیــــــنشجو
انتظار به معنای آماده شدن است، تلاش در راه ایجاد جامعه مهدوی... ادامه »
  • اندیشه‌ مهدویت منحصر به شیعیان و یا مسلمانان نیست؛ بلکه همه یا اغلب ادیان و مذاهب موجود در جهان، به گونه‌ای به “موعود” باور دارند.
  • در این زمینه یکی از روانشناسان به نام «آدلر» اظهار می‌دارد: به طور کلی در چهار تا پنج سالگی شخصیت، منش، رفتار و سبک خاص زندگی هر فرد مشخص می‌شود و این روال تقریباً تا آخر عمر ادامه می‌یابد.
غرب بیکنی (4)
در واقع نقطه قوت نظریه بیکن این است که آنچیزی که محسوس است، از این عالم است و آن اموری که محسوس نیستند، از عالم دیگری هستند و معقول است که صرف نظر از اصل صدور، هر عالمی در روابط درونیش خودبنیاد و مستقل باشد....
غرب بیکنی(3)
به نظر میرسد نظام تشکیکی صدرایی، مناط و ملاک واضحی برای تشکیک و جدا کردن طبقات موجودات ندارد؛ لذا گاهی علیت و معلولیت، ملاک علو و دنو طبقه میشود، گاهی برتری در کمالات وجودی و گاهی حتی برتری در کمالات اخلاقی!...
غرب بیکنی (2)
آیا ملایکه و دیگر موجودات مجرد می‌توانند در امور مادی و طبیعی تاثیرگذار باشند یا اینکه این موجودات منعزل از طبیعت هستند و در واقع، طبیعت طبق قانون خودش پیش میرود....
گپ و گفت غربشناسی 1
یکی از نقطه نظرات بیکن(به نقل از تاریخ فلسفه کاپلستون)، ایده ی خودبنیادی طبیعت است؛ بدین معنا که ما برای تبیین طبیعت و کشف قوانین حاکم بر آن (متافیزیک به اصطلاح بیکنی) ، لازم نیست به علل غایی و ازلی و خارج از طبیعت رجوع کنیم، بلکه طبیعت قابل تبیین طبیعی است،...
|◄ 1 ►|